ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ
(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಿಂಭಾಗ)
ಬೆಂಗಳೂರು-560056

ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್

ಗುರುನಾನಕ್ ಭವನ
ಮಿಲ್ಲರ್ಸ ಟ್ಯಾಂಕ, ಬಂಡ ರಸ್ತೆ
ವಸಂತ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560052

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

080-23183027

ಈಮೇಲ್

nsdbengalurucentre@gmail.com
nsd.bengaluruchapter@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ