ತರಬೇತಿ

ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಲಾರೂಪಕಗಳು

ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ  

ಬೀಸು ಕಂಸಾಳೆ   

ಭೂತರಾಧನೆ

ಮಲ್ಲಕಂಬ

ಹಗಲು ವೇಷ

ಗಮಕ ಹಾಡುವಿಕೆ

ಬಯಲಾಟ

ಬುರ್ರಾಕಥಾ

ಸೊಮನ ಕುಣಿತ  

ಕಲಾರಿಪಯಟ್ಟು

ಯಕ್ಷಗಾನ

ವಿಲಾಸಿನಾಟ್ಯಾಮ್           

ವೀರನಾಟ್ಯಮ್

ಕೋಲಾಟ

ಛಕ್ಕಿ ಆಟಮ್

ಕರಗಾಟ್ಟಮ್

ಕಾಝೈ ಕೂತ್    

ಕೋಲ್ ಕೋಲ್ ಆಟಮ್

ಕುಮ್ಮಿ   

ಓಟ್ಟನ್ ಕೂತು     

ಪಾಂಪು ಆಟಮ್

ಪುಲಿಯಾಟಮ್/ಪುಲಿಕಾಲಿ   

ತೆರಕುತ್ತು           

ಸಿಲಂಬಾಟ್ಟಮ್

ಕಥಕಳಿ  

ನನ್‍ಗೈರ್ ಕೂತ್ 

ಚಾಕ್ಯಾರ್ ಕೂತ್ 

ಮೊಹಿನಿಯಾಟಮ್

ಪಡಯಾನಿ

ಥೆಯಮ್

ಚಿಂದ ಭಾರ್ಗವತಾ

ಕಾಡು ಗೊಲ್ಲರ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ

ಕೂಡಿಯಟ್ಟಮ್

ಕೆರಳಾ ನಟನಮ್

ಪಂಚವಾದ್ಯಾಮ್

ಥೂಲ್ಲಾಲ್

ಥೊಲ್ಪಾವ ಕೂತು

ಓಟ್ಟಮ್ತುಲ್ಲಲ್

ಗರುಡನ್ ತೂಕಮ್

ಕೊಲಮ ಥೂಲ್ಲಾಲ್

ಪೂರಕ್ಕಲಿ

ಮುಡಿಯೆಟ್ಟ್

ಕುಮ್ಮಟ್ಟಿಕಾಲಿ

ಕುಟಿಯಾಟ್ಟಂ

ಥಿರಿಯುಜಿಚಿಲ್

ತಪಾಟಿಗುಳ್ಳು

ಗುಸಾದಿ ನೃತ್ಯ

ಕನೀಯನ್ ಕೂತು

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ರೂಪಕದ ಕಲೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಭಿನಯದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು 2 ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.