ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ ! ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ… ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಹಾಗೂ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯ 9 ಗಂಟೆಗಳ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ… No one is significant, no one is insignificant National School of Drama, Bengaluru Centre in collaboration with Dept. […]

Posted in Notice, What's New | Leave a comment

2017-18 Batch of NSD, BC students are performing the play ” GULLAKAYAJJI”

NSD, BC students are performing the play ” GULLAKAYAJJI” written by Jnanpith awardee Shri Chandrashekhar Kambhar which revolves around the carvation of the mighty mamolith Bahubali in the background the war between Bharata and Bahubali reflecting on the value of Universal Peace. The prominent character Gullakayajji is the woman behind the completion of the statue […]

Posted in Notice, What's New | Leave a comment

Prospectus 2017-18

Prospectus 2017-18 Click here  to download the prospectus 2017-18

Posted in Notice, What's New | Leave a comment